کلیه دانشجویان جهت انجام امور دانش آموختگی از جمله تسویه حساب فقط روزهای سه شنبه به اداره آموزش مراجعه نمایند.
غیبت بیش ازسه جلسه منجر به حذف درس مربوطه میگردد.
فاز یک پردیس دانشگاه
پروفسور جهانشاهی
سامانه آموزش

تقویم آموزشی نیمسال جاری


شرح فعالیت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیح
تقویم آموزشی نیمسال اول 94-1393 93/06/08 (شنبه) 93/10/05 (جمعه)
زمان انتخاب واحد 93/06/09 (یکشنبه) 93/06/14 (جمعه)
گروه شیمی:9 شهریور
گروه کامپیوتر: 10 شهریور
گروه معماری: 11 شهریور
گروه برق: 12 شهریور
جامانده ها:13 و 14 شهریور
آرشیو