معرفی رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار – مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دوره ای است مشتمل بر دروس نظری و عملی و برنامه تحقیقاتی در زمینه های طراحی برنامه ها و سیستم ها نرم افزاری بزرگ مه بصورت امن، حفاظت شده و قابل اطمینان تعریف می شوند. فارغ التحصیلان این دوره مهارتهای را در زمینه اصول توسعه برنامه ها و سیستمهای برنامه سازی، نحوه ارزیابی و تایید یک برنامه و یا سیستم برنامه سازی، نحو تعریف ویژگیهای یک سیستم بزرگ و نحوه آنالیز آن نحوه تکامل سیستمهای نرم افزاری در نسلهای مختلف نحوه طراحی نرم افزارهائی که دارای ویژگیهای قابل فهم بودن و قابل اصلاح بودن میباشد و نحوه تایید ویژگیهای و مشخصات خاص موجود در یک سیستم نرم افزاری بزرگ را کسب می کنند.
هدف از این دوره تربیت افرادی است که با تولید، توسعه و تکمیل سیستمهای نرم افزاری بزرگ و برنامه ریزی در جهت بهره گیری موثر از امکانات موجود، حرکت به سوی استقلال فنی را در عصر انفورماتیک موجب شوند.

با توجه به اینکه در این دانشگاه از حضور اساتید برجسته ای که فعالانه در حوزه های حساس علمی _ پژوهشی نقش های مدیریتی دارند تا کنون امکان بسترسازی برای حضور دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل در حوزه هایی مرتبط با رشته در بخش های صنایع پتروشیمی، نفت، بخش های پژوهشی و علمی مانند سایر دانشگاه ها بعنوان مربی و مدرس، و همچنین حوزه فعال بنیاد نخبگان ایجاد گشته است.

طول دوره تحصیل

شکل نظام این دوره نیمسالی و مدت این دوره بطور متوسط ۲ سال است.

تعداد واحدها

دانشجو برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار بایستی علاوه بر دروس جبرانی، ۳۲ واحد درسی و تحقیقاتی را بشرح زیر بگذارند.
اصلی و تخصصی ۲۱ یا ۲۴ واحد
سمینار ۲ واحد
پروژه ۶ یا ۹ واحد
جمع ۳۲ واحد
دروس جبرانی
دروس زیر بعنوان دروس جبرانی این دوره پیشنهاد می شوند. انتخاب نهایی دروس جبرانی با گروه آموزشی است. دانشجو موظف است دروس جبرانی را طبق آئین نامه های مربوطه بگذراند.
معماری کامپیوتر
اصول طراحی سیستم های عامل
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
ریاضیات مهندسی
نظریه زبانها و ماشین ها

نقش و توانایی یا کارایی

الف- طراحی سیستمهای نرم افزاری بزرگ نظیر پایگاه داده ها، سیستمهای عامل، زبانهای برنامه سازی، کامپایلرها و سیستمهای خبره، سیستمهای حفاظت داده
ب- قابلیت تولید نرم افزارهائی که توسعه اتوماتیک نرم افزارها را ممکن میسازند نظیر ویرایشگرهای متن، ویرایشگرهای صفحه، ویرایشگرهای مبتنی بر نحو
ج- هدایت پروژه نرم افزاری در مراکز تحقیقاتی کشور
د- ارزیابی کارآئی و صحت سیستمهای نرم افزاری و فرمول کردن نیازها
ه- استخدام در موسسات آموزشی کشور

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما و مدیرگروه صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار

خير کد درس نام درس (اختياري) نوع
ترم ۱
۱ ۳۳۱۵۱۰۵۲ پایگاه داده پیشرفته خير اصلي
۲ ۳۳۱۵۱۰۶۳ مدلسازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری خير اصلي
۳ ۳۳۱۵۲۰۱۱ ِمهندسی نرم افزار پیشرفته خير اصلي
۴ ۳۳۱۵۳۰۱۴ سمینار خير تخصصي
۵ ۳۳۱۵۳۰۲۵ پروژه -۱ خير تخصصي
۶ ۳۳۱۵۳۰۳۶ پروژه -۲ خير تخصصي
۷ ۳۳۱۵۳۰۵۸ سیستمهای توزیع شده خير اصلي
۸ ۳۳۱۵۳۰۶۹ شبکه های کامپیوتری پیشرفته خير اصلي
۹ ۶۳۱۵۱۱۰۰ مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار خير تخصصي
۱۰ ۶۳۱۵۱۱۴۴ پردازش سیگنال های رقمی خير تخصصي
۱۱ ۶۳۱۵۱۲۲۴ یادگیری ماشین خير تخصصي
ترم ۲
۱۲ ۳۳۱۵۱۰۴۱ سیستمهای عامل پیشرفته خير تخصصي
۱۳ ۶۳۱۵۱۰۲۰ سیستم های تصمیم یار خير تخصصي