قائم مقام دانشگاه

دکتر حسین سلمانی

شماره تماس: ۴۴۷۳۴۲۵۴ – ۰۱۱