قائم مقام و معاونت آموزشی : جناب آقای دکتر حسین سلمانی

تلفن تماس : ۴۴۷۳۴۲۵۳ – ۰۱۱