پروفسور محسن جهانشاهی


محسن جهانشاهی فوق دكتري نانوبیوتكنولوژي دانشگاه بيرمنگام (انگلستان) ۱۳۸۳ دكتري مهندسي شيمي -نانوتكنولوژي دانشگاه بيرمنگام (انگلستان) ۱۳۸۲ فوق ليسانس مهندسي شيمي – طراحی فرايندها دانشگاه تربيت مدرس ۱۳۷۶ ليسانس مهندسي شيمي- پتروشيمي دانشگاه شيراز ۱۳۷۴ سوابق علمی * اولین استاد...