برخي از افتخارات رياست موسسه

  • کسب رتبه اول و غرفه برتر پژوهشکده فناوري نانو دانشگاه صنعتي نوشيرواني

  • افتتاح پروژه توليد غشاهاي نانو فيلتر راسيون توسط رياست جمهور

افتخارات دانشگاه

  • کسب مقام نخست در مسابقات سازه هاي ماکاراني در دانشگاه نوشيرواني بابل

  • کسب مقام برتر در مسابقات بازي هاي رايانه (بخش صدا )