دانشجوياني که زير نظر اداره بنياد شهيد و ايثارگران مي باشند با معرفي نامه از بنياد مي توانند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند و نيازي به پرداخت شهريه نمي باشد.