دکتری مهندسی شیمی

دانشگاه ساری(انگلستان)

دکتر قریشی

دکتر قریشی

فوق لیسانس مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی شریف

لیسانس مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی شریف

————————————————————————————————————————-

سوابق اجرایی:

  1. عضو هیت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل

  2. دارای دو کتاب با عنوان تکنولوژی و طراحی جذب سطحی و پیل های سوختی میکروبی

  3. دارای مقالات متعدد در نشریات معتبر

  4. عضویت در پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

————————————————————————————————————————-

سوابق علمی و پژوهشی:

  1. عضو ثابت و فعال پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه نوشیروانی بابل

  2. رییس دانشگاه غیرانتفاعی کاوش به مدت 3 سال

  3. مدیر گروه شیمی(مهندسی شیمی و صنایع شیمیایی)دانشگاه کاوش