نام رشته

چارت درسی پیشنهادی 

دانلود دفترچه سرفصل دروس 

مهندسي نفت

کارشناسی نفت

مهندسي تکنولوژي صنايع شيميايي

 صنایع شیمیایی

 مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش جداسازی فرایندها

 ارشد شيمي جداسازی

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش نانوفناوری

ارشد شيمي نانوفناوری

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژِی

ارشد شيمي بیوتکنولوژِی

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند

ارشد شيمي طراحی فرایند

———————————————————————————————————————————————————————————————-

اساتید و اعضای هیئت علمی شیمی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

 پروفسور محسن جهانشاهی

فوق دکتری نانو بیوتکنولوژی

رئیس دانشگاه-استاد(رئیس مرکز نخبگان مازندران)

پروفسور علی اصغر قریشی 

دکتری مهندسی شیمی

مدیر گروه مهندسی شیمی(معاونت پژوهشی نوشیروانی بابل)

مجید پیروی

دکتری مهندسی شیمی

استاد راهنما

غلامحسین پرمون

دکتری مهندسی شیمی

استاد(رئیس بخش HSE شرکت ملی نفت)

محمدحسن شاهوی

دکتری مهندسی شیمی-نانو بیوتکنولوژی

                                             استاد راهنما
(مرکز بین رشته ای فناوری نانو دانشگاه آرهوس دانمارک)

مریم عابدی

دکتری شیمی

استاد

خانم شریفی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

سیده مریم قریشی امیری

دانشجوی دکتری شیمی

استاد

سودابه خلیلی

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

استاد

مریم خاورپور

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

استاد

زینب سلمانی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

استاد