رشته های مقطع فوق لیسانس

  • مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
  • مهندسی شیمی گرایش  بیوتکنولوژی
  • مهندسی شیمی گرایش جداسازی فرایند
  • مهندسی شیمی گرایش  طراحی فرایند
  • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
  • مهندسی الکترونیک
  • مهندسی برق قدرت