هیئت رئیسه و کارکنان دانشگاه کاوش کلام تسلیت و هم دردی خویش را صمیمانه در خصوص فوت والده جناب آقای دکتر کاظمی ، به ایشان و خانواده محترمشان عرض میدارند و از خدواند منان صبوری و صحه صدر را برای ایشان مسئلت داشته اند.