آدرس کانال دانشگاه در پیام رسان سروش :@kavoshuniversity
از این پس اخبار و اطلاعات در این کانال قرار خواهد گرفت.لذا ضروریست جهت استفاده از این پیام رسن آنرا از sapp.ir دانلود و نصب نمایید.