نخستین نشریه علمی و پژوهشی افق دانش به سر دبیری دکتر اسدالله کاظمی به چاپ رسیده است.این نشریه آمادگی خود را جهت پذیرش مقالاتی در حوزه های نفت، انژری های نوین، مهندسی برق، بیوتکنولوژی و نانو فناوری و تولید محتوای الکترونیکی اعلام میدارد. متقاضیان جهت اطلاع از آیین نامه چاپ مقاله به سردبیر نشریه مراجعه نماید.

مرکز نشر دانشگاه

Untitled