ضمن عرض پوزش خدمت دانشجویان گرامی


مشکل انتخاب واحد اینترنتی و سامانه دانشجویی دانشگاه برطرف گردیده است و در اسرع وقت درگاه ها و سامانه پرداخت اینترنتی نیز فعال خواهد شد.

پیشاپیش از صبوری شما کمال تشکر را داریم