تاسیس: 1387
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شورای دانشگاه