ارکان تشکیلاتی نشریه علمی ترویجی فنآوری و سیستم های نو به قرار ذیل می باشد:

 • صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی کاوش
 • مدیر مسئول:دکتر علی اصغر قریشی
 • سردبیر: دکتر اسدالله کاظمی
 • دبیر: دکتر عباس مدرکی شهد
 • مدیر اجرایی: دکتر نوید نیک بخش ذاتی

هیات تحریریه:

 • دکتر محسن جهانشاهی (دکتری- استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
 • دکتر سید علی اصغر قریشی (دکتری- استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
 • دکتر محمد رضا شیشه ساز (دکتری- دانشیار دانشگاه نفت اهواز)
 • دکتر محمد علی تکاسی (دکتری- دانشیار دانشگاه نفت اهواز)
 • دکتر اسدالله کاظمی (دکتری برق گرایش قدرت- استادیار موسسه آموزش عالی کاوش)
 • دکتر عباس مدرکی شهد (دکتری کامپیوتر گرایش نرم افزار- استادیار موسسه آموزش عالی کاوش)
 • دکتر مجید پیروی (دکتری – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
 • دکتر جواد وحیدی (دکتری- استادیار دانشگاه علم و صنعت-واحد نور )
 • دکتر سید سعید موسوی (دکتری مهندسی در برق – استادیار دانشگاه تخصصی فنآوریهای نوین آمل)
 • دکتر نوید نیک بخش ذاتی (موسسه آموزش عالی کاوش)
 • دکتر حسین سلمانی (دکتری نانو – هئیت علمی دانشگاه فنی و حرفه ایی)