تاسیس: 1387
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

هیات ریئسه دانشگاه