تمامی داشجویان در طول سنوات تحصیلی خود حدودا از ۵۰% وام شهریه برخوردار خواهند بود.

اطلاعات تکمیلی را می توانید از امور مالی و اداره آموزش بصورت حضوری و یا تماس تلفنی دریافت نمایید.

اموردانشجویان