تاسیس: 1387
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ریاست دانشگاه

دکتر حسین سلمانی