معرفی ریاست دانشگاه

پروفسور سید علی اصغر قریشی
پروفسور محسن جهانشاهی
دکتر حسین سلمانی
دکتر نوین نیک بخش ذاتی
دکتر علی اصغر قریشی

افتخارات و گواهینامه های کسب شده

افتخارات و گواهینامه ها