ریاست دانشگاه: پروفسور علی اصغر قریشی ( عضو هئیت موسس و معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

روسای اسبق : 

پروفسور محسن جهانشاهی(۱۳۹۰-۱۳۹۵)

دکتر حسین سلمانی (سرپرست – ۱۳۹۵-۱۳۹۶)

دکتر نوید نیک بخش ذاتی ( ۱۳۸۸-۱۳۸۹)

دکتر علی اصغر قریشی ( ۱۳۸۹-۱۳۹۰)