لیست رشته ها

ردیف

رشته

مقطع

گرایش

۱

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد

جداسازی فرایند

۲

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد

طراحی فرایند

۳

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد(new)

نانوفناوری

۴

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد(new)

بیوتکنولوژی

۵

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد(new)

نرم افزار

۶

مهندسی برق

کارشناسی ارشد(new)

سیستم

۷

مهندسی نفت

کارشناسی(new)

استخراج منابع نفتی

۸
 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

کارشناسی ناپیوسته

۹ مهندسی برق

کارشناسی(new)

قدرت

۱۰

مهندسی شیمی

کارشناسی

۱۱

مهندسی تکنولوژی برق

کارشناسی ناپیوسته

قدرت

۱۲

مهندسی تکنولوژی برق

کارشناسی ناپیوسته

الکترونیک

۱۳

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناسی ناپیوسته

(ICT )

۱۴

مهندسی تکنولوژی معماری

کارشناسی ناپیوسته

معماری-معماری

۱۵

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی(new)

نرم افزار

۱۶

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

کارشناسی

نرم افزار

۱۷

الکتروتکنيک – برق صنعتي

کاردانی

۱۸

الکتروتکنيک – تاسيسات الکتريکي

کاردانی

۱۹

الکترونيک

کاردانی

عمومي
۲۰

نقشه کشی معماری

کاردانی

معماری

۲۱

کامپیوتر

کاردانی

نرم افزار کامپیوتر

۲۲

برق

کاردانی

قدرت

۲۳

برق

کاردانی

الکترونیک

۲۴

مکانیک

کاردانی(new)

خودرو

۲۵