گروه معماری

گروه معماری

گروه آموزش معماری

نام رشته : کارشناسی ناپیوسته علمی- کاربردی معماری        دانلود برنامه پیشنهادی         دانلود دفترچه سرفصل دروس 

نام رشته : کاردانی نقشه کشی معماری                                  دانلود برنامه پیشنهادی         دانلود دفترچه سرفصل دروس  

 

اساتید و اعضای هیئت علمی گروه معماری

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

مهندس آقای نیک بخش

دانشجوی دکتری

مدیر گروه

مهندس خانم سحر مسگریان 

فوق لیسانس

استاد

مهندس آقای عارف گل محله

فوق لیسانس

استاد

مهندس خانم پریسا عابدی

فوق لیسانس

استاد

مهندس خانم محمدی

فوق لیسانس

استاد