گروه نفت - شیمی

گروه نفت
گروه شیمی

 

گروه آموزشی نفت – شیمی

نام رشته

چارت درسی پیشنهادی 

        دانلود دفترچه سرفصل دروس 

مهندسی نفت

کارشناسی نفت

         دانلود 

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

 صنایع شیمیایی

         دانلود 

 مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

         دانلود 

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش جداسازی فرایندها

 ارشد شیمی جداسازی

         دانلود 

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش نانوفناوری

ارشد شیمی نانوفناوری

         دانلود 

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژِی

ارشد شیمی بیوتکنولوژِی

         دانلود 

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند

ارشد شیمی طراحی فراین

         دانلود 

 

اساتید و اعضای هیئت علمی شیمی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

 پروفسور محسن جهانشاهی

فوق دکتری نانو بیوتکنولوژی

     مدیرگروه مهندسی نفت 

پروفسور علی اصغر قریشی 

دکتری مهندسی شیمی

    مدیر گروه مهندسی شیمی 

مجید پیروی

دکتری مهندسی شیمی

    استاد راهنما

غلامحسین پرمون

دکتری مهندسی شیمی

   استاد

محمدحسن شاهوی

دکتری مهندسی شیمی-نانو بیوتکنولوژی

    استاد راهنما

مریم عابدی

دکتری شیمی

    استاد

خانم شریفی

دکتری مهندسی شیمی

    استاد

سیده مریم قریشی امیری

دانشجوی دکتری شیمی

    استاد

سودابه خلیلی

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

    استاد

مریم خاورپور

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

    استاد