گروه کامپیوتر

تصویر ۱

گروه آموزشی کامپیوتر


نام رشته : مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار          برنامه پیشنهادی کارشناسی (دانلود)

نام رشته : کاردانی کامپیوتر- نرم افزار         برنامه پیشنهادی کاردانی پیوسته   (دانلود)

نام رشته :   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار        برنامه پیشنهادی (دانلود)

نام رشته : مهندسی تکنولوژی ICT         برنامه پیشنهادی کارشناسیICT(دانلود)

 ------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناسی ارشد-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار    ComputerMasterGuide

 

اساتید و اعضای هیئت علمی گروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

عباس مدرکی

دکتری

مدیر گروه

آقای بزرگی

دکتری

استاد

 آقای نژاد خیرالله

دکتری

استاد

آقای نعمت زاده

دکتری

استاد

آقای دکتر وحیدی

دکتری

استاد

آقای دکتر نیک بخش

دکتری

استاد

آقای محمدی

فوق لیسانس

استاد

خانم نعمت زاده

دکتری

استاد