گروه برق

گروه برق

گروه آموزشی برق 

گرو ه آموزشی برق شامل دو گرایش الکترونیک و قدرت می باشد . 

برای اطلاعات بیشتر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

مهندسی برق گرایش قدرت       /       مهندسی برق گرایش الکترونیک