نام رشته

چارت درسی پیشنهادی 

 دفترچه سرفصل دروس 

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار

برنامه پیشنهادی کارشناسی

 کاردانی کامپیوتر- نرم افزار

برنامه پیشنهادی کاردانی پیوسته 

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

 برنامه پیشنهادی

مهندسی تکنولوژی ICT

برنامه پیشنهادی کارشناسیICT

 

کارشناسی ارشد-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

ComputerMasterGuide

اساتید و اعضای هیئت علمی گروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

عباس مدرکی

دکتری

مدیر گروه

آقای بزرگی

دکتری

استاد

 آقای نژاد خیرالله

دکتری

استاد

آقای نعمت زاده

دکتری

استاد

آقای دکتر وحیدی

دکتری

استاد

آقای دکتر نیک بخش

دکتری

استاد

آقای محمدی

فوق لیسانس

استاد

خانم نعمت زاده

دکتری

استاد

—-

استاد

استاد

استاد