نام رشته

چارت درسی پیشنهادی

دفترچه سرفصل دروس

 کاردانی الکترونیک -الکترونیک عمومی

برنامه پیشنهادی الکترونیک  دانلود سرفصل

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 برنامه پیشنهادی   دانلود سرفصل

اساتید و اعضای هیئت علمی الکترونیک

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

نوید نیک بخش

 دکتری

مدیر گروه…..

 اسدالله کاظمی

دکتری

………استاد………..

 

 

 

ساعات حضور مدیر گروه و استاد راهنما: روزه های یکشنبه از ساعت ۹ الی ۱۷