حوزه ریاست

ریاست دانشگاه

سید علی اصغر قریشی امیری

دکتری مهندسی شیمی - دانشگاه ساری(انگلستان) 

فوق لیسانس مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی شریف

لیسانس مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی شریف 

سوابق اجرایی:

عضو هیت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل

دارای دو کتاب با عنوان تکنولوژی و طراحی جذب سطحی و پیل های سوختی میکروبی

دارای مقالات متعدد در نشریات معتبر

عضویت در پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سوابق علمی و پژوهشی:

عضو ثابت و فعال پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه نوشیروانی بابل

رییس دانشگاه غیرانتفاعی کاوش به مدت 3 سال

مدیر گروه شیمی(مهندسی شیمی و صنایع شیمیایی)دانشگاه کاوش

معرفی مدیران واحد اداری و مالی

مدیر واحد اداری و مالی