رشته های دایر در مقاطع ارشد

رشته های دایر در مقاطع ارشد

مهندسی شیمی – نانو فناوری                                 ۲۰۳۲۸

مهندسی شیمی – فرایندهای جداسازی                  ۲۰۳۲۲

مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی                                ۲۳۰۸۶

مهندسی شیمی طراحی فرایند                               ۲۰۳۲۴

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار                                   ۲۲۸۶۳

مهندسی برق –  سیستم های قدرت                       ۱۹۳۹۰

مهندسی برق – مدارات مجتمع الکترونیکی             ۱۹۱۴۱