برگزاری تمامی امتحانات در این ترم بصورت مجازی می باشد.

دانشجویان و اساتید گرامی می توانند وارد سامانه
http://sama.kavosh.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx
شده و از قسمت اطلاعیه و آموزش هایی که در این قسمت بارگذاری شده است وارد بخش امتحانات مجازی شوند.

کد دروس اساتید کاوش ( در حال بارگزاری برای سایر دروس هستیم