خبر_فوری
? پروفسور محسنجهانشاهی رئیس بنیاد نخبگان استان مازندران با حکم معاونرئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان عضوکارگروه_ویژه پسماندها و صیانت از محیط زیست کشور منصوب شد.
دکتر #محمدباقر_نوبخت در بخشی از این حکم خاطر نشان کرد:
با عنایت به تخصص و تجارب ارزشمندتان به عنوان عضو این کارگروه ویژه کشوری منصوب می شوید.امید است با رایزنی و تشریک مساعی با اعضای کارگروه که همه از شخصیتهایمجرب و صاحب نظر کشور هستند، در راستای اهداف تعیین شده اقدامات موثری صورت گیرد.