۱۶ آذر روز دانشجو بر مجموعه دانشگاهی مخصوصا بر دانشجویان موسسه آموزش عالی کاوش گرامی باد