درس ماشین ۳ آقای دکتر کاظمی به سامانه رکیتا افزوده گردید لذا از دانشجویان این درس تقاضا داریم در اسرع وقت در سامانه ثبت نام کنند.

آموزش ثبت نام در رکیتا:

آموزش فوق قابل استفاده برای تمامی دانشجویان میباشد.
مزایای رکیتا: