نشریه علمی ترویجی فناوری و سیستم های نو

انتخاب واحد ترم 951از آنجاییکه نشریه علمی موسسه غیر انتفاعی کاوش با نام فناوری و سیستم های نو به صورت فصل نامه منتشر خواهد شد لذا کلیه اساتید و دانشجویان محترم می توانند مقالات خود را در حوزه های مهندسی نفت، شیمی، قدرت، الکترونیک و کامپیوتر،( حسابداری، مدیریت و مکانیک) با فرمت نشریه از طریق سایت موسسه (قسمت پژوهشی) ارسال نمایند.

قبل از ارسال مقالات مطالعه فرمایید.

لینک ارسال مقالات