به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون اهداف ،وظایف و تشکیلات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی –معاملاتی ،اداری ،استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تائید وزیر می رسد اداره می شود.

ترکیب اعضاء هیأت امنا موسسه آموزش عالی کاوش

دکتر سیدخلاق میرنیا

رئیس هیأت امناء و ریاست دانشگاه مازندران

پروفسور محسن جهانشاهی

عضو هیأت امناء و عضو هیئت موسس

 

—-

دکتر محمدرضا شیشه ساز

عضو هیأت موسس و هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

حجت السلام عباسعلی غفاری چراتی

عضو هیأت موسس و نماینده ولی فقیه در دانشگاه


ترکیب اعضاء هیأت امنا موسسه آموزش عالی کاوش