تاسیس: 1387
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

16 آذر روز دانشجو

بزرگداشت 16 آذر روز دانشجو

۱۶ آذر روز دانشجو بر مجموعه دانشگاهی مخصوصا بر دانشجویان موسسه آموزش عالی کاوش گرامی باد