تاسیس: 1387
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

رشته های دایر در دانشگاه به تفکیک مقاطع