موسسه کاوش

۱۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: 5753 | موضوع: اخبار


اطلاعیه مهم در خصوص شرکت در امتحانات

ضمن ارزوی توفیق روز افزون و کامیابی درامتحانات پیشرو، از دانشجویان محترم درخواست میگردد موارد زیر را رعایت نمایند.

۱- دریافت و ارائه کارت ورود به جلسه برای شرکت در امتحانات الزامی میباشد.
و کلیه دانشجویان از تاریخ ۱۶ دی ماه با ارائه کارت ورود به جلسه میتوانند در جلسات امتحانی شرکت نمایند لذا میبایست از قبل اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه نمایند.

۲- همراه اوردن موبایل و کلیه اقلامی که منجر به تقلب، برهم زدن نظم جلسه، و مشابه آن در جلسه امتحان ممنوع و خلاف مقررات میباشد

۳- نادیده گرفتن تذکرات مراقبین، توهین، جابجایی ماشین حساب ، برگه امتحانی، حضور قبل از شروع ساعت امتحان در محل، جابجایی مکان خود یا صندلی و … منجر به ممانعت از شرکت دانشجو و ادامه روند امتحان او میشود که تصمیمات نهایی توسط کمیته انضباطی به دانشجو و خانواده ایشان اعلام میگردد